Ocanus

BẢNG GIÁ DÀNH CHO GIÁO VIÊN

Tăng hiệu quả Dạy và Học tiếng Anh với Ocanus Ngay Hôm Nay
Tính Năng Cơ Bản Nâng Cao

Tạo Lớp Học

Không Giới Hạn
Không Giới Hạn
Tạo Học Sinh
Không Giới Hạn
Không Giới Hạn
Tạo Danh Mục
Không Giới Hạn
Không Giới Hạn
Tạo Quiz
Không Giới Hạn
Không Giới Hạn
Quản lý đề theo danh mục
Upload Video
Upload File/ 1 lần
3MB
15MB
Lưu Trữ
10MB
100MB
Đặt thời gian làm bài
Giới hạn số lần nộp bài
Đặt ngày bắt đầu và kết thức đề
Thêm gợi ý cho câu hỏi
Tracking kết quả học sinh
Xem lịch sử làm bài của học sinh
Xem thư viện đề
Sử dụng thư viện đề
Tất cả
Tất cả
Truy cập thống kê phân tích
Hỗ trợ sử dụng
Chi Phí
Liên Hệ
Liên Hệ