Download Sách Big 4 Tự Kiểm Tra 4 Kỹ Năng Tiếng Anh Lớp 6

Bộ sách Big 4 Tự Kiểm Tra 4 Kỹ Năng Tiếng Anh Lớp 6 Tập 1, 2 viết theo chuẩn khung chương trình mới của bộ giáo dục và đào tạo. Bộ sách giúp học sinh trau dồi vốn từ vựng, và luyện tập đầy đủ 4 kỹ năng Nghe Nói Đọc Viết.

Bộ sách được chia theo từng unit, có file nghe đi kèm

administrator

Leave A Comment