Các dạng câu hỏi

Ocanus bao gồm 5 dạng câu hỏi:

Từ 5 dạng câu hỏi chính này, thầy cô có thể tạo được rất nhiều loại câu hỏi khác nhau:

  • Chọn đáp án đúng
  • Điền từ còn thiếu vào chỗ trống
  • Điền dạng đúng của động từ trong ngoặc
  • True/ False
  • Viết lại câu
  • Bài tập reading, listening, writing.
  • Bài tập trắc nghiệm.

Powered by BetterDocs

Leave A Comment