Thêm học sinh vào lớp học

Sau khi tạo lớp học thành công, các thầy cô sẽ bắt đầu thêm học sinh vào lớp

Bước 1: Từ Bảng Điều Khiển, nhấp vào Thêm Học Sinh Mới

Bước 2: Điền thông tin học sinh

  • Tên: Điền tên học sinh
  • Email: Điền email của học sinh. Lưu ý, thầy cô có thể dùng email ảo để tạo tài khoản học sinh
  • Mật khẩu: Tạo mật khẩu cho tài khoản học sinh. Lưu ý: mật khẩu phải chứa ít nhất 8 ký tự.
  • Lớp: Chọn lớp cho học sinh. Thầy cô có thể chọn nhiều lớp cho 1 học sinh.

Sau đó nhấp nút Gửi để hoàn tất thêm học sinh mới vào lớp
Lưu ý: Email và mật khẩu chính là tài khoản đăng nhập của học sinh, thầy cô sẽ gửi tài khoản này cho học sinh của mình.

Bước 3: Sau khi thêm học sinh mới, từ Bảng Điều Khiển, thầy cô vào mục Học Sinh Của Tôi để xem danh sách học sinh vừa thêm vào.

Hoặc thầy cô vào mục Lớp Học, tại Lớp Học đó, thầy cô click vào nút View để xem danh sách học sinh.

Powered by BetterDocs

Leave A Comment